staj ve topluma hizmet

    Öğretmen adaylarının, öğretmenliğe hazırlanmaları sırasında öğretmen ve öğrencilerle birlikte uygulama çalıĢmaları yapmaları esastır. Bu kılavuzda, okullarda yapılacak üç ayrı uygulama çalıĢması hakkında bilgi verilmektedir. Bunlardan birincisi, öğretmenlik mesleğini oluĢturan birçok görevi öğretmen adaylarına tanıtma amacını güden planlı gözlem ve etkinliklerden oluĢmaktadır. Buna kısaca Okul Deneyimi adı verilmiştir. Bu derste öğretmen adaylarının okullarda gözlemler yapmaları, gözlemleri üzerinde düĢünmeleri ve öğretmenlik becerilerinde deneyim kazanmaları için yeterli olacaktır. Öğrencilerin, okullarda olabildiğince farklı sınıf düzeylerinde çalıĢmaları ve eğitim programlarının kapsadığı bütün derslerin öğretimine aktif olarak katılmaları gerekir. Okul deneyimi, “okullarda gözlem” adlı, süresi daha kısa olan eski bir dersin yerini almıĢtır. Öğretmen adaylarının bu derste yaptıkları görev ve etkinlikler, onlara, deneyimli öğretmenleri görev baĢında gözleme, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalıĢma, sınırlı da olsa, kısa süreli öğretmenlik deneyimi kazanma olanağı sağlamalıdır. Okul deneyimi dersinde gerçekleĢtirilen etkinlikler, öğretmen adaylarına, baĢarılı bir öğretmen olmalarını sağlayacak çeĢitli beceriler kazandıracaktır. Ders ilerledikçe, küçük bir grupta kısa bir süre için öğretmenlik yapmaya veya öğretmenin yakın denetimi altında, onunla birlikte ekip öğretimine baĢlayacaklardır. Okul deneyiminin sonuna doğru, bir ders saatinin tümü için sınıftaki öğretmenlik rolünü üstlenmeleri istenecektir. Bundan sonra onlar, öğretim yöntemleri ve sınıf yönetimi konularında önemli ölçüde deneyim kazanmıĢ olarak Öğretmenlik Uygulamasına baĢlayacaklar. Öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğini anlama ve öğretmenliği oluĢturan yeterlikleri kazanma yönündeki gelişmeleri, onlarla sıkı bir iĢbirliği içinde olan üniversite öğretim üyeleri ile iĢinde deneyim kazanmıĢ olan uygulama öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir. Öğretmenlik Uygulaması, dersinde öğretmen adayları, farklı sınıf ve ünitelerle ilgili olarak, kendi aralarında bağlantılı öğretme-öğrenme etkinlikleri hazırlayacaklar ve böylece öğretme-öğrenme etkinliklerinde süreklilik, aĢamalılık ve dayanıĢıklık sağlamayı öğreneceklerdir. Aynı zamanda, öğrencileri tanıma ve sınıf içinde olup bitenlere tam olarak katılma olanağı bulacaklardır. Öğrencilerin öğretme-öğrenme etkinliklerinden kendileri için en iyi Ģekilde yararlanma olanakları elde etmelerini sağlama yollarını öğreneceklerdir. Öğretmenlik uygulaması sırasında öğretmen adayları, öğretmenlerin ders yüklerinin yaklaĢık yarısı kadar bir yük taĢımalıdırlar. Öğretmenlik uygulaması sırasında yapılacak çalıĢmalar, dönem baĢlamadan önce ve öğrenciler ile onlara kılavuzluk yapacak uygulama öğretmenlerinin görüĢleri alınarak planlanmalıdır. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ise yukarıdaki iki dersten farklı olarak öğretmen adaylarının sosyal ve eğitsel konularda bir takım projeler geliĢtirme fırsatı bulacakları bir derstir. Elinizdeki kılavuzda bu ders kapsamında yapılacaklar etkinliklerde özetlenmiştir. Bu ders diğer iki dersten farklı olarak öğretmen adaylarının farklı kurumlarda çalıĢmalarına fırsat sağlayacaktır.2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Rehberi ve Resmi Evrakları için aşağıya tıklayınız!

 • Basinda Biz
 • ubs
 • Eğitim Kataloğu
 • Foto Arşiv
 • Mezunlar
 • dersprogramları
 • istek
 • wifi
 • akademikcv
 • mail
 • Kütüphane
 • googleplay
 • facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • İnstagram
 • googleplus
 • formasyon
 • derslikler
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik