materyal önerileri

 

SÖZLÜKLER- DİLBİLGİSİ

·         AKAR, Ali (2005). Türk Dili Tarihi, İstanbul: Ötüken Yayınları.

·         AKSAN, Doğan (2003), En Eski Türkçe'nin İzlerinde, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları

·         AKSAN, Doğan (2005), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara: Bilgi Yayınevi.

·         ATALAY, Besim (1986), Divanü Lûgati't-Türk I, Ankara: TDK Yayınları.

·         ATALAY, Besim (1986), Divanü Lûgati't-Türk II, Ankara: TDK Yayınları.

·         ATALAY, Besim (1986), Divanü Lûgati't-Türk III, Ankara: TDK Yayınları

·         CAFEROĞLU, Ahmet (1938), Uygur Sözlüğü I-III, İstanbul.

·         CAFEROĞLU, Ahmet (1993), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Enderun Kitabevi.

·         CAFEROĞLU, Ahmet (2000). Türk Dili Tarihi I-II,  İstanbul: Enderun Kitabevi.

·         CLAUSON, Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, London.

·         COŞAR, A. Mevhibe, GÜNEŞ, Bahadır (2011). Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi-I: Dîvânü Lugâti't-Türk ve Kaşgarlı Mahmud Üzerine Yazılan Makaleler, Türkiyat Mecmuası, C. 21, İstanbul.

·         ÇETİN, Engin (2005). “Dîvânü Lugâti't-Türk’te Yiyecek, İçecek Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki GörünümleriÇukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. XIV, Sayı 2, Adana, s. 185-200.

·         DEVELLİOĞLU, Ferit (1982), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınlar

 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1976),  Arpaçay Köylerinden Derlemeler, (Prof. Dr. Selahattin OLCAY ve Dr. Ensar ASLAN’la birlikte), Ankara :TDK Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1977), Bugünkü Türk Alfabeleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları,
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1983), Kars İli Ağızları – Ses Bilgisi, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1984), Kutadgu Bilig Grameri – Fiil,  Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican(1993) Dilde Birlik, Ankara: Ecdâd Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1989), Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, Ankara:Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1991),  Moğolistan ve Çin Günlüğü,  Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican(1991) Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (ortak),Ankara:  Kültür Bakanlığı Yayınları.

·         ERCİLASUN, Ahmet Bican (1993), Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Ankara:Akçağ Yayınları.

·         ERCİLASUN, Ahmet Bican (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.

·         ERGİN, Muharrem (1993), Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, Ankara: Bayrak Basım Yayın Tanıtım.

·         ERGİN, Muharrem (1991), Orhun Abideleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

·         ERGİN, Muharrem (1971), Azeri Türkçesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

·         GÜLENSOY, Tuncer (2010). Türkçe El Kitabı, Ankara: Akçağ Yayınları

·         Kâşgarlı Mahmud (2006). Dîvânü Lugati’t-Türk, Cilt I, (Çev. Besim Atalay), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

·         Kâşgarlı Mahmud (2006). Dîvânü Lugati’t-Türk, Cilt II, (Çev. Besim Atalay), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

·         Kâşgarlı Mahmud (2006). Dîvânü Lugati’t-Türk, Cilt III, (Çev. Besim Atalay), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

·         Kâşgarlı Mahmud (2006). Dîvânü Lugati’t-Türk, Cilt IV, (Çev. Besim Atalay), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

·         ORKUN, Hüseyin Namık (1936), Eski Türk Yazıtları I, İstanbul: TDK Yayınları.

·         ORKUN, Hüseyin Namık (1938), Eski Türk Yazıtları II, İstanbul: TDK Yayınları.

·         ORKUN, Hüseyin Namık (1940), Eski Türk Yazıtları III, İstanbul: TDK Yayınları.

·         PALA, İskender (1995), Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları

·         THOMSEN, Vilhelm (2002), Orhon Yazıtları Araştırmaları, Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara: TDK Yayınları.

·         THOMSEN, Vilhelm (1993), Orhon ve Yenisey Yazıtlarının Çözümü: İlk Bildiri Çözülmüş Orhon Yazıtları, Ankara: TDK Yayınları.

·         TÜRK DİL KURUMU (2005), Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.

·         TÜRK DİL KURUMU (2008), Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları.

·         TÜRK DİL KURUMU (2009), İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.

·         TÜRK DİL KURUMU (2009), İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları.

·         TÜRK DİL KURUMU (2007), Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, Ankara: TDK Yayınları.

·         TÜRK DİL KURUMU (2007), İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, Ankara: TDK Yayınları.

·         TÜRK DİL KURUMU (1983), Yeni Tarama Sözlüğü, Hazırlayan: Cem Dilçin, Ankara: TDK Yayınları.

·         Türk Lehçeleri Grameri, (2007), Edit.: Ahmet Bican ERCİLASUN, Ankara: Akçağ Yayınları

·         YUSUF HAS HACİB (1987), Kutadgu Bilig I Metin, Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT, Ankara: TDK Yayınları.

·         YUSUF HAS HACİB (1959), Kutadgu Bilig II Tercüme, Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT, Ankara: TTK Yayınları.

·         YUSUF HAS HACİB (1979), Kutadgu Bilig III İndeks, Hazırlayan: Reşid Rahmeti ARAT, Editör: Kemal ERASLAN-Osman Fikri SERTKAYA-Nuri YÜCE, İstanbul: TKAE Yayınları.

 

YENİ TÜRK EDEBİYATI

·         KAPLAN, Mehmet - İnci ENGİNÜN (1979), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi III , İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.

·         KAPLAN, Mehmet - İnci ENGİNÜN-Birol EMİL (1982), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

·         KAPLAN, Mehmet (1995), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1, İstanbul: Dergah Yayınları.

·         KAPLAN, Mehmet (1987), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, İstanbul: Dergah Yayınları.

·         KAPLAN, Mehmet (1996), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, İstanbul: Dergah Yayınları.

 

·         KAPLAN, Mehmet - İnci ENGİNÜN-Birol EMİL (1988), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I 1839- 1865, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları

 

·         KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (1928), Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.

 

·         KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (2004), Edebiyat Araştırmaları 1, İstanbul: Akçağ Yayınları.

·         KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (2004), Edebiyat Araştırmaları 2, İstanbul: Akçağ Yayınları.

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

·         ÇELEBİOĞLU, Âmil (1998), Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: MEB Yayınları.

·         ERGİN, Muharrem (1980), Kadı Burhanettin Divanı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

·         GÖLPINARLI, Abdülbaki (1955), Divan Şiiri, XV-XX. Yüzyıllar (Beş Kitap), İstanbul: Yeni Matbaa.

·         GÜZEL, Abdurrahman (1999), Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.

·         KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (1934), Eski Şairlerimiz Divan Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Resimli Ay Matbaası.

·         KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (2006), Divan Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Akçağ Yayınları

 

HALK EDEBİYATI

·         ARAT, Reşid Rahmeti - Willy BANG (1936), Oğuz Kağan Destanı, İstanbul: Burhaneddin Basımevi.

·         ARAT, Reşid Rahmeti (1965), Eski Türk Şiiri, Ankara: TTK Yayınları

·         BORATAV, Pertev Naili (1973), 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi

·         BORATAV, Pertev Naili (1982), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

·         EBÜLGAZİ BAHADIR HAN (1974), Türklerin Soy Kütüğü (Şecere-i Terâkime), Hazırlayan: Muharrem ERGİN, İstanbul: Terüman 1001 Temel Eser.

·         ERGİN, Muharrem (1986), Dede Korkut Kitabı Metin-Sözlük, İstanbul: Ebru Yayınları.

·         ERGİN, Muharrem (1970), Oğuz Kağan Destanı, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

·         ELÇİN, Şükrü (1997), Halk Edebiyatı Araştırmaları Cilt 1, Ankara: Akçağ Yayınları.

·         ELÇİN, Şükrü (1997), Halk Edebiyatı Araştırmaları Cilt 2, Ankara: Akçağ Yayınları

·         EVLİYA ÇELEBİ (2013), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Hazırlayan: Mümin ÇEVİK, İstanbul: Üçdal.

·         GÖKYAY, Orhan Şaik (1995), Dede Korkut Hikayeleri, İstanbul: Dergah Yayınları.

·         KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (1991), Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara

·         KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1940), Türk Saz Şairleri, İstanbul.

·         ONAY, Ahmet Talat (1928), Türk Halk Şiirinin Şekil ve Nev'i, İstanbul.

·         ÖGEL, Bahaeddin (1971), Türk Mitolojisi I-II, Ankara: TTK Yayınları.

·         ÖRNEK, Sedat Veyis (1977), Türk Halkbilimi, Ankara: İş Bankası Yayınları

·         SAKAOĞLU, Saim (2004), 101 Türk Efsanesi, Ankara: Akçağ Yayınları

·         SAKAOĞLU, Saim - Ali Berat ALPTEKİN-Y SAKAOĞLU-E. ŞİMŞEK (1999), Behçet Mahir'in Bütüh Hikâyeeri I-II, Ankara.

·         TÜRKMEN, Fikret (1992), Sahada Folklor Derleme Teknikleri, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

·         TÜRKMEN, Fikret - Gurbandurdı GELDİEV (1995), Türkmen Şiiri Antolojisi, Ankara: Türksoy Yayınları.

 
MANİSA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

DEMİRCİ-MANİSA

45900

 +90 (236)

462 24 88

 +90 (236)

462 16 00


 •    

 • Basinda Biz
 • ubs
 • Eğitim Kataloğu
 • Foto Arşiv
 • Mezunlar
 • dersprogramları
 • istek
 • wifi
 • akademikcv
 • mail
 • Kütüphane
 • googleplay
 • facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • İnstagram
 • googleplus
 • formasyon
 • derslikler
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik